มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)

สร้างในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ใน อดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา
ซึ่งต่อมาได้รับการ ปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1
ที่ปรารถนาจะให้วิหาร

แห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน
และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคาแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม
ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์ หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี
ปัจจุบัน วิหารนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก