วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ ( Peter-and-Paul-Fortress )

กรกฎาคม 23, 2018 CXShtP 0

เริ่ม สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อ เป็นก อ่านต่อ